Przetargi.pl
Nadbudowa i przebudowa budynku 2-kondygnacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie

Gmina Kłaj ogłasza przetarg

 • Adres: 32015 Kłaj,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2841100 w. 36 , fax. 122 841 133
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłaj 655
  32015 Kłaj, woj. małopolskie
  tel. 012 2841100 w. 36, fax. 122 841 133
  REGON: 54034000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugklaj,m,302066,2018.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i przebudowa budynku 2-kondygnacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych kontraktem przewiduje: nadbudowę i przebudowę budynku 2-kondygnacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie na dz. 521/3 w Szarowie wraz z infrastrukturą. Rozmieszczenie obiektów przedstawione jest na terenie zabudowanym. Na działce 521/3 znajduje się budynek OSP. Działka nie posiada dojścia i dojazdu. Działka posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Stan istniejący: Na parterze projektuje się: wiatrołap, klatkę schodową, szatnię, przedsionek, prysznic, wc, pomieszczenie na środki czystości oraz garaż 3 stanowiskowy dla samochodów straży pożarnej. Zachowuje się istniejące schody na piętro w wieży. Na piętrze projektuje się: korytarz, kotłownię, wc, przedsionek, prysznic, archiwum, dyżurkę, pomieszczeni komendanta, pomieszczenie socjalne, salę szkoleniową. Budynek ogrzewany z pieca na paliwo gazowe. Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa piętrowa. Budynek na rzucie połączonych prostokątów, z dachem dwuspadowym. Budynek został zaprojektowany w sposób spełniający wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłaj dla miejscowości Szarów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00. 11.2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w BS w Kłaju, nr rachunku: 38 8619 0006 0050 0500 0097 0009 z dopiskiem wadium: „Budowa budynku zaplecza sportowego w Brzeziu ” -. tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) – składane w oryginale w Urzędzie Gminy w Kłaju , Referat Księgowości, pok. 220, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do w/w Referatu). 11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Kłaj,32-015 Kłaj 655 , b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium wraz z odsetkami na pierwsze żądanie Zamawiającego, jeżeli zajdzie jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 11.4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 11.5. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 11.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.7. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej jednego zadania obejmującego zakresem wykonanie budowy budynku o kubaturze min. 1 000 m3. Zgodnie z art. 25a Ustawy Pzp wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie.( Zamawiający wezwie do przedłożenia stosownych dokumentów np. referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane Wykonawcę, którego oferta została najlepiej oceniona)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach