Przetargi.pl
Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów drogowych usuniętych z dróg Powiatu Choszczeńskiego

Starostwo Powiatowe w Choszcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Nadbrzeżna 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 748 89 31 , fax. 95 748 89 40
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie
  ul. Nadbrzeżna 2 2
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 748 89 31, fax. 95 748 89 40
  REGON: 21046724400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spow.choszczno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów drogowych usuniętych z dróg Powiatu Choszczeńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu polegająca na usuwaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów drogowych usuniętych z dróg Powiatu Choszczeńskiego na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 j.t.). W ramach wykonywanej usługi wykonawca zobowiązany będzie : 1) wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdów z drogi całodobowo przez 7 dni w tygodniu wydaną przez uprawniony organ w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącą następujących pojazdów: a) rowerów lub motorowerów b) motocykli c) pojazdów o dmc do 3,5 t d) pojazdów o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t e) pojazdów o dmc powyżej 7,5 t do 16 t f) pojazdów o dmc powyżej 16 t g) pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 2) przedstawić najpóźniej w dniu następnym od dnia wykonania usługi informację (np. dyspozycję usunięcia) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie o usuniętych pojazdach z drogi i umieszczeniu ich na parkingu strzeżonym, 3) do 5 dnia każdego miesiąca przedstawić Zamawiającemu pisemnie wykaz pojazdów wraz z fakturą VAT w stosunku do których wykonano czynności wynikające z umowy zawartej z Zamawiającym w miesiącu poprzednim, według zestawienia zawierającego: a) liczbę porządkową, b) datę i godzina usunięcia, c) data i godzina umieszczenia na parkingu d) markę i rodzaj pojazdu , e) numer rejestracyjny , f) datę i godzina odbioru pojazdu przez właściciela, 4) usunąć pojazd z drogi i przekazać go na parking strzeżony po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów, 5) odstąpić od usunięcia pojazdu na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, 6) doprowadzić miejsce po usunięciu pojazdu do stanu poprzedniego, 7) powiadomić Starostwo Powiatowe w Choszcznie Wydział Komunikacji i Transportu nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym o nieodebraniu pojazdu z parkingu oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, zgodnie z art.130a ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 8) prowadzić ewidencję usuniętych pojazdów według ustalonego zestawienia, 9) przybyć na miejsce zdarzenia nie później niż w ciągu 90 minut od złożenia dyspozycji przez podmiot, o którym mowa w art.130a ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 10) prowadzić parking strzeżony, ogrodzony, oświetlony, monitorowany, pozwalający w sposób bezpieczny przetrzymywać pojazdy, 11) posiadać liczbę miejsc parkingowych pozwalających jednocześnie przetrzymywać min. 20 pojazdów do 3,5 tony i 10 pojazdów powyżej 3,5 tony w tym 2 stanowiska dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na parkingu o nawierzchni utwardzonej, 12) posiadać warunki pozwalające utrzymywać pojazdy uszkodzone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spow.choszczno.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach