Przetargi.pl
Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2015-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t -w tym również samochody marki Mercedes Benz o długości do 5910 mm, które uległy uszkodzeniu lub awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina zlecanych przez KMP w Szczecinie. Koszt dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego musi być wkalkulowany w opłatę za wykonanie jednorazowej usługi holowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od chwili protokolarnego przyjęcia od funkcjonariusza Policji do przekazania pojazdu osobie upoważnionej przez zamawiającego na wskazanym parkingu. Realizacja każdej usługi obejmuje: przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego, dojazd do wskazanego miejsca w czasie nie dłuższym niż 50 minut od chwili przyjęcia zlecenia, protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od policjanta, załadunek i należyte zabezpieczenie pojazdu przede wszystkim przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu , dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku znajdującego się w Wydziale Transportu KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5, wyładunek pojazdu i/lub jego części w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika, protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części upoważnionemu pracownikowi. Przedmiotowe usługi realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy drogą telefoniczną ,potwierdzonych drogą faksową przez oficera dyżurnego jednostki. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania wiążącej strony Umowy. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia przed zawarciem umowy aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia ..., a w przypadku jego braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70.000zł. Z polisy ubezpieczeniowej lub wniosku jednoznacznie musi wynikać jaka działalność została zgłoszona i objęta ubezpieczeniem. Jeżeli fakt opłacenia składki nie wynika z przedstawionej polisy należy załączyć dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty. Wykonawca musi dysponować sprzętem przewidzianym do realizacji umowy, który spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i ustawy Prawo o ruchu drogowym - oświadczenie Wykonawca zobowiązuje się, iż z dniem podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zmówienia na kwotę nie mniejszą niż 70.000 zł, - oświadczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach