Przetargi.pl
Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad J. Klukom

Gmina Choszczno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Wolności 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7659300 , fax. 095 7659306
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Choszczno
  ul. Wolności 24 24
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7659300, fax. 095 7659306
  REGON: 21096702400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad J. Klukom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności: Element I 1. Budowa pomostu widokowego przy ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie, działka 141-1. 1) Dane charakterystyczne pomostu stałego: Długość całkowita pomostu wynosić będzie 29,4 mb, w tym długość części cumowniczej 22 mb. Szerokość pomostu w części stanowiącej promenadę wyniesie 1,9 do 3,8m , w części rekreacyjnej ze względu na swój kształt szerokość od 1,96 do 9,19m Rzędna pokładu pomostu wyniesie 54,4 i 55,0 m n.p.m. Głębokość dna na stanowisku pomostu wyniesie max 4,40 m przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP 53,6 m n.p.m.). Element II 2. Budowa pomostu widokowego przy ul. Sportowej w Choszcznie, działka 141-1. 1) Dane charakterystyczne pomostu stałego: Długość całkowita pomostu wynosić będzie 44,2 mb, w tym długość części cumowniczej 22 mb. Szerokość pomostu w części stanowiącej promenadę wyniesie 2,0 do 4,75 m , w części rekreacyjnej ze względu na swój kształt szerokość od 3,05 do 12,69 m Rzędna pokładu pomostu wyniesie 54,4 i 55,0 m n.p.m. Głębokość dna na stanowisku pomostu wyniesie max 2,6 m przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP 53,6 m n.p.m.). Element III 3. Budowa pomostów wędkarskich nad jeziorem Klukom w Choszcznie, działka 141-1. 1) Pomosty wędkarskie zostaną zlokalizowane bezpośrednio na obszarze jeziora Klukom w jego północno- zachodnie części - ich dokładna lokalizacja zostanie określona na etapie wykonywania projektu budowlanego (odległości pomiędzy pomostami będą wynosiły ok. 25m) 2) W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie 10 jednakowych pomostów wędkarskich 3) Dane charakterystyczne pojedynczego pomostu stałego wędkarskiego : Długość całkowita pojedynczego pomostu wyniesie 11,6 mb. Szerokość pomostu w części stanowiącej dojście do platformy wędkarskiej wyniesie 0,8 m platforma o wymiarach 1,5 do 2,0m Rzędna pokładu pomostu wyniesie 54,3 m n.p.m. Głębokość dna na stanowisku wędkarskim pomostu wynosi 0,5 m przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP 53,6 m n.p.m.). Element IV 4. Budowa toalety publicznej przy ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie, działka 516-13.Element V 5. Budowa toalety publicznej przy ul. Sportowej w Choszcznie, działka 840-1.Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 25.000,00 złotych, słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : GBS o.Choszczno Nr rachunku : 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad J. Klukom Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1). nazwa i adres Zamawiającego; 2). nazwę przedmiotu zamówienia ; 3). nazwę i adres Wykonawcy; 4). termin ważności gwarancji; 6. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : 1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach