Przetargi.pl
Roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4.845.000,00 EURO, polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń biurowych w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 5A na siedzibę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pyrzycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427731 w. 102
 • Data zamieszczenia: 2011-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie
  ul. Słowiańska 5 5
  75-846 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427731 w. 102
  REGON: 01251326202848
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4.845.000,00 EURO, polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń biurowych w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 5A na siedzibę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pyrzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4.845.000,00 EURO, polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń biurowych w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników 5A na siedzibę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pyrzycach. W ramach prac należy dokonać: przebudowy wybranych elementów konstrukcji (wymiana nadproży drzwi wewnętrznych, wykonanie podciągu); przebudowy ścianek działowych; wymiany posadzek i wykonania nowych powierzchni posadzek; częściowej wymiany i uzupełnienia tynków wewnętrznych; montażu drzwi przeszklonych, w tym drzwi antywłamaniowych oraz montażu drzwi przeciwpożarowych; wykonania nowych nawierzchni ścian i sufitów; wymiany instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania; wykonania instalacji klimatyzacji; wymiany instalacji elektroenergetycznych: oświetlenia i gniazd wtykowych; wykonania instalacji niskoprądowych: sieć logiczna i telefoniczna, instalacja sygnalizacji pożaru oraz instalacja sygnalizacji włamań i napadu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w: 1. projekcie budowlano-wykonawczym, stanowiącym załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2. przedmiarach robót, stanowiących załączniki od Nr 9 do Nr 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki od Nr 14 do Nr 27 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaznacza, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy, a podstawą obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, opisywanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywane przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w dokumentacji projektowej lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału lub urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. ubezpieczenia robót od wszelkich ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej przed zawarciem umowy o roboty budowlane wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego do wartości wynagrodzenia brutto, wynikającego ze złożonej przez Wykonawcę oferty; 2. montażu podliczników poboru energii elektrycznej i wody dla celów wykonywanych robót oraz odpłatnego rozliczenia się za faktyczne zużycie energii i wody
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Wymagane wadium dla całości postępowania wynosi ogółem 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 3. Wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść w terminie do dnia 29.08.2011 r., do godz. 9.00. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 75 1010 1599 0184 1218 9320 0000 z oznaczeniem: Roboty budowlane w Pyrzycach. Wadium wniesione w pieniądzu w dniu otwarcia ofert musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 12-13, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach