Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Świeszyno

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno 71
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120 , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2013-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491
  REGON: 33092070700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Świeszyno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe polegające w szczególności na przebudowie Instalacji co., elektrycznej , wod-kan oraz roboty budowlane. Ww. prace wykonywane będą w następujących pomieszczeniach urzędu: 1. Wiatrołap 2. Hall, korytarz, punkt ksero - parter 3. Hall, korytarz, punkt ksero - piętro 4. Toaleta na parterze 5. Toaleta na piętrze 6. Klatka schodowa w części B 7. Pomieszczenia Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8. Pomieszczenie Sekretarza 9. Pomieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy. 10. Sekretariat. 11. Pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego. 12. Klatka schodowa w części B. Szczegółowy zakres robót ujęty został w kosztorysie ślepym stanowiącym załącznik nr 9 do przedmiotowej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 718,40 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemnaście zł i 40/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1 pieniądzu, 2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3 gwarancjach bankowych, 4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem - Wadium na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Świeszyno - ZP.271.13.2013. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w osobnej kopercie załączonej do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi spełniać następujące wymagania: - odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu niniejszej specyfikacji, - musi zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art.45 ust.4a i 5 PZP), w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta ( poręczyciela), Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1, 1a, 2 i 4 PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 PZP. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach