Przetargi.pl
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014-2015

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582891 , fax. 025 7582891
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582891, fax. 025 7582891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi sprzętowo - transportowe w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014-2015 do realizacji sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. Miejscem realizacji zamówienia są ciągi dróg powiatowych, wyszczególnione w Rozdziale III siwz, z podziałem na: Zadanie 1: Służba Drogowo - Mostowa w Mińsku Mazowieckim, Zadanie 2: Służba Drogowo - Mostowa w Mińsku Mazowieckim, Zadanie 3: Służba Drogowo - Mostowa w Stanisławowie, Zadanie 4: Służba Drogowo - Mostowa w Stanisławowie. Zamówienie na każdym Zadaniu obejmuje następujące asortymenty usług: 1) zgodnie z CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania za pomocą pługów, równiarek, koparko-ładowarek, ładowarek; 2) zgodnie z CPV: 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń - zwalczanie śliskości przy użyciu piaskarek i mieszanki piaskowo - solnej; 3) zgodnie z CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego - obejmujące transport nadmiaru śniegu w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego i transport mieszanki piaskowo-solnej w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz: interwencyjne odśnieżanie posypywanie chodników mechanicznie lub ręcznie; przygotowanie koparko-ładowarkami mieszanki piaskowo - solnej z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, na placu składowym właściwej Służby Drogowo - Mostowej ZDP ze względu na siedzibę dla danego Zadania; załadunek mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki koparko-ładowarkami; załadunek nadmiaru śniegu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego koparko-ładowarkami, ładowarkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Zamowienia_publiczne/3
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach