Przetargi.pl
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 644 15 64 , fax. 22 851 16 12
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
  ul. Młynarska 43/45 43/45
  01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 644 15 64, fax. 22 851 16 12
  REGON: 01527142800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 Ogólny zakres prac i charakterystyka obiektu: a)Obiekt, w którym będą prowadzone roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia, jest budynkiem parterowym zlokalizowanym przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie. Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, niesąsiadujący z innymi budynkami w bezpośrednim sąsiedztwie. b)Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej, przed złożeniem ofert, wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu. Wizja lokalna może się odbywać w dni robocze w godz. od 8:00 do godz. 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału Logistyki Straży Miejskiej w budynku przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie lub po skontaktowaniu się z panem Krzysztofem Pazerą pod numerem tel.: 723-986-101. Wszystkie prace będą wykonywane w oparciu o: a)Inwentaryzację stanu istniejącego instalacji centralnego ogrzewania (opracowaną przez Piotra Garleja upr. bud. Nr MAZ/0430/PWOS/12) - załącznik nr 7 do SIWZ, b)Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, c)Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ, d)Projekt budowlano - wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania (opracowany przez Krystyną Matuszak upr. Nr St - 803/87) - załącznik nr 10 e)Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL - zeszyty 2 i 6 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w projekcie (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy potwierdzić obliczeniami wykonanymi w oparciu o programy lub dane otrzymane od producentów odpowiednich elementów. Zastosowane materiały, urządzenia i wyroby powinny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu musi uzyskać akceptację inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów odbywać się będzie według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości: 3 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.strazmiejska.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach