Przetargi.pl
dostawa przyrządów pomiarowych w podziale na VII zadań

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6554670 , fax. 022 6433997, 6554679
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6554670, fax. 022 6433997, 6554679
  REGON: 01531459200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.metro.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa przyrządów pomiarowych w podziale na VII zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa przyrządów pomiarowych w podziale na VII zadań:Zadanie I: Przyrządy pomiarowe Brymen i Kyoritsu;Zadanie II: Przyrządy pomiarowe Sonel;Zadanie III: Przyrządy pomiarowe Fluke;Zadanie IV: Przyrządy pomiarowe;Zadanie V: Manometry cyfrowe;Zadania VI: Elektroniczny przyrząd do pomiaru zarysu zewnętrznego kół bezobręczowych;Zadania VII: Miernik rezystancji GLP-CE PE SCH-40103000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385520009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości A) dla zadania I: 400,-zł (słownie złotych: czterysta 00/100)B) dla zadania II : 1.300,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100).C) dla zadania III: 200,- zł (słownie złotych: dwieście 00/100).D) dla zadania IV: 350,- zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100).E) dla zadania V: 180,- zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt 00/100).F) dla zadania VI: 500,- zł (słownie złotych: pięćset 00/100).G) dla zadania VII : 800,- zł (słownie złotych: osiemset 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.metro.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach