Przetargi.pl
Usługi w zakresie w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Dragacz w ramach przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych. Usługa zapewniająca uczniom i dzieciom dojazd do tych placówek w roku szkolnym 2019/2020

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 86-134 Dragacz, Dragacz
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 324 972 , fax. 523 324 974
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  Dragacz
  86-134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 324 972, fax. 523 324 974
  REGON: 11133440000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Dragacz w ramach przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych. Usługa zapewniająca uczniom i dzieciom dojazd do tych placówek w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z dowozem uczniów z terenu Gminy Dragacz w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje codzienny dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw przewidzianymi organizacją roku szkolnego. Zakup biletów obejmuje dowożenie uczniów w granicach administracyjnych Gminy Dragacz . .2. Zakres usługi obejmuje następujące placówki oświatowe: A. Szkoła Podstawowa w Grupie, B. Szkoła Podstawowa w Michalu, C. Szkoła Podstawowa w Dragaczu , D. Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie, 3. Harmonogram dowozu dzieci do i ze szkół stanowi załącznik numer 1 do SIWZ. Godziny przejazdów autobusów, liczba dzieci (uczniów) wsiadających i wysiadających na przystankach przy szkołach , ujęte w załączonym harmonogramie, są jedynie przybliżone i poglądowe na podstawie bieżącego roku szkolnego oraz szacunków dyrektorów placówek oświatowych i mogą one ulec zmianie. Rzeczywista liczba dzieci, godziny przejazdów autobusów oraz ewentualne skorygowane trasy linii autobusowych zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planów zajęć w miesiącu sierpniu 2019 r. w poszczególnych jednostkach oświatowych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zadania i w jego okolicy w celu dokonania oceny informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania oraz ze względu na specyfikę tras dowozu, co może mieć wpływ na cenę oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy Poza tym harmonogram oraz szacunkowa długość łączna trasy może ulec zmianie w zależności od nieprzewidzianych bieżących potrzeb organizacyjnych Zamawiającego opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. Przystanki na trasie wyznacza Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym oraz z dostosowaniem do harmonogramu dowozu dzieci do i ze szkół stanowiący załącznik numer 1 do SIWZ. 4.1. Godziny dowozu do szkół i odwozu ze szkół ustalają Dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie Gminy Dragacz 5. Pojazdy zadysponowane do przewozu muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób oraz muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC, NW, aktualne badania techniczne, muszą być czyste oraz w okresie zimowym musi być zapewniona odpowiednia temperatura, 6. Zamawiający zapewnia uczniom opiekuna w pojazdach wykonawcy . 7. W przypadku odpracowań zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. 8. Liczba osób przewożonych nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. 9. Do obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia: A. Przewidywana liczba uczniów dziennie – 265uczniów B. Przewidywana liczba opiekunek dziennie - 2 opiekunki C. Przewidywana liczba dzieci 5 letnich -10 dzieci Powyższe dane są przewidywane i zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie uczniów uprawnionych do dowozów na koszt gminy w roku szkolnym 2018/2019 oraz szacunków dowożonych dzieci w roku szkolnym 2019/2020 przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych na podstawie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. Powyższe dane mogą ulec zmianie w roku szkolnym 2019/2020. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowanych przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na zmianę harmonogramu odwozów i dowozów. 11. W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie autobus, który spełnia właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu, które były wynikiem wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 12. Wykonawca za każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilet dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy dla poszczególnych szkół bilety miesięczne, zgodnie z imiennym wykazem uczniów. 13. Rozliczenia dokonywane będą w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych. 14. Ze względu na różne kierunki dojazdów uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w Harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz). 15. Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. 16. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno – wychowawczego może ulegać zmianom, z tym że granice zmian ilości biletów nie mogą przekroczyć plus/minus 5% . W przypadku zwiększenia ilości dowożonych dzieci Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu mniejszej ilości sprzedaży biletów. 17. Zamawiający ma prawo do kontroli osób realizujących zamówienie pod względem posiadanych uprawnień, kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia, stanu technicznego, stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie złotych: trzytysiące i 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11.1.1. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110,650.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto rachunek bankowy 41 8168 0007 0008 1692 2000 0001. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana - art.46 ust.5 Pzp:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu . 4. Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą (pożądane jest, aby oryginał był umieszczony w osobnej kopercie). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. .6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. .7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. .8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach