Przetargi.pl
Dowóz dzieci szkolnych w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie.

GMINA OSIE ogłasza przetarg

 • Adres: 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523329540
 • Data zamieszczenia: 2022-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OSIE
  ul. Dworcowa 6
  86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523329540
  REGON: 092351044
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci szkolnych w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi przez dodatkowego opiekuna do i z Szkoły Podstawowej w Osiu na i z zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć tych placówek. Usługa ma być wykonywana środkiem transportu osobowego umożliwiającego przewóz minimum 14 osób. Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi dwa, a przewidywana ilość kilometrów wynosi 130 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach