Przetargi.pl
Świadczenie usł. dowozu uczniów do jedn.ostek oświat. na teren. Gm. Dragacz w ramach przewozów osób w kraj.transp. drog.na liniach reg. poprzez sukces. zakup im. Bilet. m-cznych w r. szkol. 2022/2023.

GMINA DRAGACZ ogłasza przetarg

 • Adres: 86-134 Dragacz, Dragacz 7A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 52 33 249 69 , fax. + 48 52 33 249 74
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DRAGACZ
  Dragacz 7A
  86-134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. + 48 52 33 249 69, fax. + 48 52 33 249 74
  REGON: 092350990
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usł. dowozu uczniów do jedn.ostek oświat. na teren. Gm. Dragacz w ramach przewozów osób w kraj.transp. drog.na liniach reg. poprzez sukces. zakup im. Bilet. m-cznych w r. szkol. 2022/2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Dragacz w ramach przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych poprzez sukcesywny zakup imiennych biletów miesięcznych. 3.2. Dowożeniem objętych jest 310 dzieci 6-letnich spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i uczniów szkół podstawowych, 7 dzieci 5 letnich niespełniających rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz 4 opiekunki. Dowóz będzie odbywał się do: 1) Szkoły Podstawowej w Dragaczu, 2) Szkoły Podstawowej w Grupie, 3) Szkoły Podstawowej w Michalu, 4) Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie. Dowozem objętych będzie ogółem 317 dzieci. oraz 4 opiekunki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach