Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Droga Mazurska 4 w Grudziądzu (...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, Curie-Skłodowskiej 5-7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
  Curie-Skłodowskiej 5-7
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 871552417
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Droga Mazurska 4 w Grudziądzu (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Droga Mazurska 4 w Grudziądzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją (Załącznik nr 1 do SWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegające na zrealizowaniu umowy dotyczącej opracowania projektu budowlanego o wartości 15 000,00 zł.b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi jego realizację na odpowiednim poziomie jakości tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Głównego Projektanta w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach