Przetargi.pl
Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 545 587 , fax. 523 574 667
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 545 587, fax. 523 574 667
  REGON: 92358780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszoz.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 4,5 do SIWZ. 4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M-22/2019 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33 141 000 6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych a. Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 17 częściach; b. Każda część zamówienia określona będzie dalej w SIWZ mianem – „ZADANIE”, które zostało oznaczone jako zadanie od nr 1 do nr 10 c. zadanie Nr 8 składa się z 8 pozycji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w powyższym Zadaniu ofert na poszczególne pozycje. d. Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia. e. Zakres i wielkość każdego zadania została przedstawiona szczegółowo w: formularzach asortymentowo-cenowych, oznaczonych i opisanych w SIWZ jako Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ w których szczegółowo podano wymagany asortyment. f. zamówienie może być realizowane w ramach wybranego zadania lub dla całości Zamówienia. 7. Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia. 8. Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia. UWAGA  W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SIWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 150,00 zł Zadanie 2 12,00 zł Zadanie 3 210,00 zł Zadanie 4 780,00 zł Zadanie 5 48,00 zł Zadanie 6 1.370,00 zł Zadanie 7 1.700,00 zł Zadanie 8 - zł Pozycja - zł 1 300,00 zł 2 195,00 zł 3 90,00 zł 4 330,00 zł 5 60,00 zł 6 18,00zł 7 60,00 zł 8 30,00 zł Zadanie 9 900,00 zł Zadanie 10 5.400,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Nr rachunku: 31 1560 0013 2514 6086 2000 0009 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr M-22/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – należy wpłacić wyłącznie przelewem b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Oryginał gwarancji/poręczenia winien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 7. Wadium winno być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikacje postępowania, którego dotyczy. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w gwarancji/poręczeniu winni być wpisani wszyscy Wykonawcy). 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: f. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; g. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zawarte w treści Formularza Załącznika nr 1); h. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(zawarte w treści Formularza Załącznika nr 1) ; i. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (zawarte w treści Formularza Załącznika nr 1) j. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (zawarte w treści Formularza Załącznika nr 1); k. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (zawarte w treści Formularza Załącznika nr 1); l. koncesja na wytwarzanie i /lub obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi - „jeśli dotyczy” ł. oświadczenie o udzieleniu Wykonawcy gwarancji na okres 12 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres min. 24 miesięcy (zawarte w treści Formularza Załącznika nr 1); 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, terminu ważności i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; c) dokument z którego wynika uprawnienie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu z rejestru handlowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis, d) opis części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy (jeżeli dotyczy), e) w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. f) potwierdzenie wpłaty wadium 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach