Przetargi.pl
Remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5856100, , fax. 52 5842990
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5856100, , fax. 52 5842990
  REGON: 10211450800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 34/36. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - przygotowanie powierzchni pod malowanie (ze szpachlowaniem nierówności), - dwukrotne malowanie farbą do usuwania zacieków, - wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, - gruntowanie podłoży na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wymiana płyt z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm w sufitach podwieszanych, - montaż z dopasowaniem nowych skrzydeł drzwiowych, - wymiana drzwi stalowych przeciwpożarowych, - wymiana posadzek z paneli podłogowych bezklejowych, - oczyszczenie powierzchni pod wykonanie okładzin podłogowych, - wymiana wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych, - wymiana listew przyściennych, - wymiana okładzin z płyt dźwiękochłonnych, - odbicie starych tynków, - uzupełnienie tynków, - wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych, - wymiana przewodów kabelkowych, - przebicie ręczne w ścianach z cegieł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium, na cały okres związania ofertą w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy: 41 1010 1078 0040 6613 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu 0401-ILZ.260.2.05.2019” 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności, winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy dołączyć kopię dokumentu, zaś oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji należy umieścić w oddzielnej kopercie z opisem „Wadium” i kopertę tę umieścić w kopercie z ofertą. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. Dokument wniesienia wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek jego zapłaty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp zobowiązani są do złożenia Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wg wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ – w oryginale) z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie winien złożyć każdy z nich, chyba że należą do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach