Przetargi.pl
Prace remontowe pomieszczeń Specjalistycznego Szpital Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Batorego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6100319 , fax. 56 6100306
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  ul. Batorego 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6100319, fax. 56 6100306
  REGON: 87025227400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe pomieszczeń Specjalistycznego Szpital Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu . Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Remont korytarzy i łącznika BAM, 2) Prace remontowe Blok Operacyjny, 3) Remont klatki schodowej na ostatniej kondygnacji – Oddział Urologii, 4) Oddział Hematologii – sala aferez , montaż odbojnic, 5) Oddział Kardiologii – montaż odbojnic oraz naprawa wykładziny i naprawa ściany, 6) Remont pomieszczenia pracowni Rentgenowskiej, 7) Malowanie pomieszczenia Hydrofornii, 8) Izba Przyjęć naprawa elewacji , 9) Naprawa okładziny elewacyjnej na rampie Magazynu Gazów Medycznych, 10) Naprawa czwartej linii dozorowej instalacji SAP, 11) Oddział Urologiczny – adaptacja pokoju socjalnego na dyżurkę, 12) Naprawa urządzeń wentylacji i klimatyzacji: - Wymiana sterowników UNISENEZE NT1 w centralach wentylacyjnych NW31, NW28 , NW23, – Wymiana pomp obiegowych na instalacji CT przy nagrzewnicach wentylacyjnych, – Dostawa części zamiennych, – Wykonanie B-PASS awaryjny dla instalacji WL1-WL2, – Wymiana wentylatorów agregatu WL1, – Izolacja Instalacji CT przy centrali wentylacyjnej BAM, – Wymiana sond czujników zalania przy nawilżaczach w budynku Bloku Operacyjnego, – Remont pomp w zestawie hydroforowym, – Podłączenie istniejących systemów automatyki do centralnego systemu BMS wraz z funkcją powiadamiania SMS, – wymiana płynu chłodniczego w instalacji WL1 WL2, – Czyszczenie kanałów wentylacyjnych, – Wymiana siłownika zaworu trójdrogowego instalacji CT w węźle budynku Bloku Operacyjnego, 13) Wymiana rolet w pomieszczeniach szpitala, 14) Wykonanie witryny w pomieszczeniu rejestracji Przychodni Hematologicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach