Przetargi.pl
Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie przyległym do obiektu ARENA Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń wraz z wykonywaniem czynności serwisowych

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gen. J. Bema
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 665 00 00 , fax. 56 665 00 05
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
  ul. Gen. J. Bema
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 665 00 00, fax. 56 665 00 05
  REGON: 34085551100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tis.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie przyległym do obiektu ARENA Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń wraz z wykonywaniem czynności serwisowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie przyległym do obiektu ARENA Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń wraz z wykonywaniem czynności serwisowych. Przedmiot zamówienia opisany został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot umowy obejmuje 329 wyznaczonych miejsc parkingowych podlegających opłatom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności cenę ofertową, oświadczenie o pozostałych kryteriach oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa; 2 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych załącznik nr 7 do SIWZ. 3 Koncepcje Zagospodarowania i Obsługi Parkingów obiektu Arena Toruń. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale). 5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu –jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacje z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach