Przetargi.pl
Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracowni zajęć praktycznych obrabiarek CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Inowrocławiu.

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, Prezydenta Franklina Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 592 100 , fax. 523 574 820
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 592 100, fax. 523 574 820
  REGON: 92365394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracowni zajęć praktycznych obrabiarek CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Inowrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i urządzeń specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracowni zajęć praktycznych obrabiarek CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1 Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Część 2 Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych dla pracowni zajęć praktycznych obrabiarek CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław. Warunki dotyczące realizacji dostaw: 1) przed podpisaniem umowy strony uzgodnią harmonogram dostawy i montażu przedmiotu zamówienia; 2) przedstawiciel Wykonawcy musi być obecny przy dostawie i montażu przedmiotu zamówienia oraz podpisywaniu protokołu odbioru; 3) Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia, rozładunku oraz montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach; 5) Wykonawca zobowiązany będzie do wstępnego instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, działania i konserwacji przedmiotu zamówienia; 6) odbiór końcowy zrealizowanego przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. Odbiór końcowy nastąpi po dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz wstępnym instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego; 7) Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy: a) instrukcję obsługi w języku polskim, b) kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta sprzętu oddzielnie dla każdego dostarczanego sprzętu, c) bezterminową licencję na dostarczone oprogramowanie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. koszty dostawy, montażu i wstępnego instruktażu. Wymagania dotyczące warunków gwarancji, rękojmi i serwisu: 1) wymagana długość okresu gwarancji na sprzęt wynosi minimum 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru; 2) niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, wynoszącej 48 miesięcy; 3) w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek jakie wystąpią w przedmiocie zamówienia; 4) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia wad i usterek Zamawiający niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, dokona usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy; 5) w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego; 6) serwis gwarancyjny powinien być świadczony przez autoryzowany serwis producenta lub Wykonawcy; 7) serwis powinien być dostępny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy); 8) Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu awarii, liczony z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Brak zadeklarowania czasu reakcji serwisu w formularzu oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty; 9) przez czas reakcji serwisu rozumie się okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu awarii do momentu podjęcia czynności diagnostycznych; 10) przez awarię rozumie się stan uniemożliwiający prawidłową pracę urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia; 11) powiadomienie o wystąpieniu awarii, odbiorca - Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu zgłasza Wykonawcy e-mailem. Wykonawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania powiadomienia; 12) naprawa powinna być wykonana niezwłocznie po dokonaniu diagnozy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu awarii zgłoszonej przez odbiorcę – Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu; 13) serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu montażu przedmiotu zamówienia; 14) w przypadku gdy naprawa przedmiotu zamówienia nie będzie możliwa w miejscu montażu, Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego i dostawę naprawionego przedmiotu zamówienia na własny koszt; 15) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w wyżej określonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe lub dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzone; 16) urządzenie nowe lub zastępcze powinno być dostarczone do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu najpóźniej w dniu następnym po upływie terminu wskazanego w ppkt. 12; 17) w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu awarii zgłoszonej przez odbiorcę – Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu; 18) jeżeli wady urządzenia nie da się usunąć, Wykonawca wymieni wadliwe urządzenie na nowe o takich samych parametrach, a w przypadku gdy urządzenie nie jest już dostępne na rynku, na urządzenie o nie gorszych parametrach; 19) w przypadku dwukrotnego wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w wyniku których wykonywana będzie naprawa danego urządzenia, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe o takich samych parametrach, a w przypadku gdy urządzenie nie jest dostępne na rynku na urządzenie o niegorszych parametrach; 20) w przypadku wystąpienia nieistotnej wady lub usterki danego urządzenia, Zamawiający może zwolnić Wykonawcę od obowiązku określonego w ppkt. 19. Ppkt 12 stosuje się odpowiednio. Przedmiot zamówienia wykazany został w formularzach cenowych dla każdej z części stanowiących załączniki do SIWZ. Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych urządzeń. Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń zawierające opis wszystkich parametrów w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego, stanowiące załącznik do formularza cenowego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Karty gwarancyjne oferowanych urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w dniu dostawy. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, bez wad oraz wykonane zgodne z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa i jakości oraz spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Formularz oferty. 3. Formularze cenowe. 4. Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń zawierające opis wszystkich parametrów w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego, stanowiące załącznik do formularza cenowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach