Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej na działce nr 1340-a, obręb Lipinki, gmina Warlubie

Gmina Warlubie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-160 Warlubie, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 326 040 , fax. 523 326 054
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Warlubie
  ul. Dworcowa 15
  86-160 Warlubie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 326 040, fax. 523 326 054
  REGON: 92351080000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warlubie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej na działce nr 1340-a, obręb Lipinki, gmina Warlubie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi gminnej na działce nr 1340-a, obręb Lipinki, gmina Warlubie” WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach Dz. U. z 2015 poz. 1314 wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum zgodnie z tymczasową organizacją ruchu. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca zabezpieczy i zadba o estetykę, ład i porządek w obrębie placu budowy. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XXIII SIWZ. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane są równoważne czyli spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przy zachowaniu tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia – dokumentacji projektowej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tej przyczyny prawo do żądania wydłużenia czasu wykonania umowy. 11. Zamawiający wskazuje, iż wszelkie nazwy własne materiałów, lub urządzeń oraz technologii wskazane w projekcie i SST oraz pozostałej dokumentacji, które mogłyby wskazywać konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, mają znaczenie takie jedynie, że stanowią podstawę określenia parametrów, jakie mają zostać uzyskane, a nie narzucanie konkretnego materiału, urządzeń lub technologii. Zastosowane w dokumentacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 12. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy dotyczy to również złomu pozyskanego w trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej. W przypadku materiałów szkodliwych przed odbiorem robót, Wykonawca złoży odpowiednie dokumenty potwierdzające sposób utylizacji materiałów rozbiórkowych szkodliwych w związku z powyższym należy uwzględnić wartość wywozu i utylizacji w złożonej ofercie przetargowej. 13. Wykonawca składając ofertę przetargową dokona kwalifikacji materiałów rozbiórkowych pod kątem możliwości ich ponownego wbudowania. 14. Określając w ofercie do przetargu koszty wykonania zamówienia, należy uwzględnić wartość pozyskanych materiałów rozbiórkowych. 15. Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Wykonawcę jako nadające się do po-wtórnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu należy je odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego. Rozliczenie materiałów rozbiórkowych musi być protokolarne. 16. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem materiałów z demontażu pełnić będzie Inspektor Nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach