Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury w ramach projektu: „Centra Innowa-cyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Władysława Łokietka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  ul. Władysława Łokietka 5
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 34087521200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// centrumnowo.kei.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury w ramach projektu: „Centra Innowa-cyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stanowisko kasowe - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32323100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w następującej wysokości: 1) Część nr 1 – Sprzęt komputerowy - 5 000,00 zł. 2) Część nr 2 – Drukarki – 2 000,00 zł. 3) Część nr 3 – Monitory bezszwowe i inne – 6 000,00 zł. 4) Część nr 4 – Stanowisko kasowe – brak wadium 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego Bank Millenium S.A. nr 63 1160 2202 0000 0002 1660 5229. Dane do przelewów zagranicznych: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (nazwa instytucji otrzymującej przelew); ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, Polska (adres instytucji otrzymującej przelew); PL63 1160 2202 0000 0002 1660 5229 (numer IBAN konta bankowego zamawiającego); BIC/SWIFT CODE: BIGBPLPWXXX (BIC/SWIFT kod banku, w którym zamawiający posiada rachunek). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 2 podpunktach 2-5: 1) dokument wadialny powinien być złożony w oryginale, 2) wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy, 3) wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9. 7. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane). 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonaw-cy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 w/w ustawy oraz potwierdzające brak pod-staw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia – jedno oświadczenie składane wspólnie przez wszystkich wykonawców, musi być pod-pisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców) - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ (złożyć jedno oświadczenie dla wszystkich części, wypisując wszystkie części w wykropkowanym miejscu). b) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – osobny dla każdej części, c) wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, d) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniej-szego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicz-nego – w przypadku, gdy wykonawcy składają wspólną ofertę, e) stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, f) wykaz podwykonawców zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ g) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału – jeśli dotyczy, h) Specyfikacja techniczna oferowanych materiałów stanowiąca załączniki nr 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną