Przetargi.pl
Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych w 2020r.

Gmina Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, Krasickiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 673 274, , fax. 897 673 274
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark Warmiński
  Krasickiego 1
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 673 274, , fax. 897 673 274
  REGON: 51074278700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe związane z utrzymaniem, remontem i modernizacją dróg gminnych w 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych z uwzględnieniem trzech samochodów samowyładowczych, trzyosiowych z napędem na trzy osie o ładowności od min.12t do max.15t . Wykonywanie usług transportowych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński związanych z utrzymaniem, remontem, modernizacją i inwestycjami dróg oraz wykonywaniem usług związanych z transportem materiałów budowlanych i innych towarów. Ogółem przewidywana długość tras transportu wyniesie ok. 24000 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za potwierdzenie spełnienia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy wydanej na podstawie art.7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.58 z późn. zm.) lub w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego uprawniającego do wykonywania przewozów w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym w zakresie przewozu rzeczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach