Przetargi.pl
Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dotyczącymi placówek leczniczych, która obejmuje m.in.: 1) przygotowywanie przez Wykonawcę posiłków poza siedzibą Zamawiającego, na bazie lokalowosprzętowej Wykonawcy - minimum trzy posiłki dziennie z zastrzeżeniem diet specjalnych ustalanych przez lekarza w porozumieniu z dietetykiem Wykonawcy, 2) sporządzanie dekadowego jadłospisu przez dietetyka Wykonawcy z uwzględnieniem jadłospisu przedstawionego w ofercie oraz przekazywanie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie min. siedmiu dni przed rozpoczynającą się dekadą, 3) dostarczanie posiłków do Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy, (w termosach, pojemnikach GN lub innych szczelnie zamkniętych pojemnikach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894220-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie i zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz cenowy (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ). 3) Poza cenowe kryteria oceny ofert dotyczące dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 4) Poza cenowe kryteria oceny ofert dotyczące różnorodności dekadowej oferowanych posiłków. 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach