Przetargi.pl
Soczewki wewnątrzgałkowe oraz preparaty stosowane przy zabiegach zaćmy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 386 937 , fax. 895 386 228
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  ul. Żołnierska 18
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 386 937, fax. 895 386 228
  REGON: 29397600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Soczewki wewnątrzgałkowe oraz preparaty stosowane przy zabiegach zaćmy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych w ramach umowy komisowej oraz dostawa preparatów stosowanych przy zabiegach zaćmy w ramach umowy sukcesywnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33731110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy, 3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. 4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ. 5. Próbki oferowanego asortymentu w celu poddania ich ocenie jakościowej dla części nr 1. Próbki nie podlegają zwrotowi gdyż zostaną zużyte podczas oceny produktu , zgodnie z kryteriami przedstawionymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Wymagana ilość próbek – 3 sztuki. Każde opakowanie powinno być wyraźnie oznaczone nazwą Wykonawcy. – dla części nr 1. 6. Folder-katalog zawierający opis- specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, który potwierdza spełnianie wszystkich wymagań opisanych w Formularzu cenowym oraz w Formularzu parametrów wymaganych i ocenianych. – dla części nr 1 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach