Przetargi.pl
Dostawa materiałów okulistycznych

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Komeńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
  Komeńskiego 35
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
  REGON: 28109884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów okulistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów okulistycznych w ilości i o parametrach określonych w załącznikach nr 1.1 do 1.4 do SIWZ Pakiet 1 – Wiskoelastyki Pakiet 2 – Zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatu Pakiet 3 – Soczewka jednoczęściowa Pakiet 4 – Soczewka trzyczęściowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33731110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach