Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran ogłasza przetarg

 • Adres: 11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89/539-27-52, , fax. 895 392 760
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
  Plac Zamkowy 4
  11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89/539-27-52, , fax. 895 392 760
  REGON: 51074355100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach którego zostaną wykonane następujące prace: a) budowę 3 betonowych boksów zadaszonych; b) utwardzenie terenu kostką betonową; c) wykonanie instalacji drenażowych; d) wykonanie ogrodzenia terenu i monitoring; 2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 500 złotych ( słownie dwa tysiące pięćset złotych )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa III.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach