Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno dojeżdżających do placówek oświatowych od października do grudnia 2019 roku

Gmina Jedwabno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-122 Jedwabno, ul. Warmińska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 621-30-80 , fax. (89) 621-30-94
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedwabno
  ul. Warmińska 2
  12-122 Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 621-30-80, fax. (89) 621-30-94
  REGON: 53562300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jedwabno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno dojeżdżających do placówek oświatowych od października do grudnia 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno w roku kalendarzowym 2019 w miesiącach od października do grudnia dojeżdżających do Zespołu Szkół w Jedwabnie, ul. Polna 1 – łącznie 3 miesiące. 2) Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), c) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), d) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1983, z późn. zm.), e) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.). 3) Godziny dowożenia i odwożenia uczniów w ciągu roku szkolnego mogą ulec zmianie, w szczególności w dni świąteczne, o czym Wykonawca poinformowany zostanie z 7-dniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego. 4). Liczba uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach jest liczbą, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. W związku z powyższym w przypadku zmiany liczby uczniów wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z faktycznej ilości zakupionych biletów miesięcznych. 5). Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży biletów miesięcznych na każdy miesiąc, po otrzymaniu zamówienia na określoną ilość biletów od Zamawiającego. 6). Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania realizowane będą od poniedziałku do piątku w miesiącach październik- grudzień 2019 r., w dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej. 7). Usługa świadczona będzie taborem wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią liczbę środków transportu w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych. Wykonawca powinien posiadać pojazdy, które zapewnią prawidłowe wykonanie zamówienia – dysponować autobusami o ilości miejsc zapewniających przewóz przewidywanej liczby uczniów na poszczególnych trasach z zapewnieniem miejsc siedzących dla tych uczniów. 8). Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i czystości pojazdów zapewniających komfort jazdy c) kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów e) w przypadku awarii autobusu, zapewnienie zastępczego środka transportu f) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu - Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu. Kierowca nie może być opiekunem. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. g) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z umową. i) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). 9). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia t.j: kierowanie pojazdami, opieka nad dowożonymi uczniami, jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 10). Zamówienie obejmuje dwie części. Opis części zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamówienie obejmuje 2 części, w ramach których uczniowie dowożeni są do Zespół Szkół w Jedwabnie, ul. Polna 1. Część I Szacunkowo – 85 biletów w miesiącu. Część II Szacunkowo – 24 biletów w miesiącu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22459000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - 200,00 zł, (słownie: dwieście złotych 00/100) – dotyczy cz. I - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) – dotyczy cz. II 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu: przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Oddział Jedwabno Nr konta bankowego: 73 8838 1015 2004 0105 8519 0006, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno dojeżdżających do placówek oświatowych od października do grudnia 2019 roku”” 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 pkt 2-5 muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzony przez Bank. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa w art. 46. ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wadium zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty konieczne jest przedłużenie terminu związania ofertą obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. W przypadku wadium wnoszonego przez podmiot wspólnie składający ofertę, innego niż forma pieniężna, Zamawiający wymaga, aby w treści gwarancji były wymienione wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie lub znajdowała się chociaż informacja, że zabezpiecza ofertę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach