Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Otwarta strefa aktywności w Trękusie

Gmina Purda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda, Purda
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Purda
  Purda 19
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
  REGON: 51074318900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Otwarta strefa aktywności w Trękusie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji: budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Purda w miejscowościach: Trękus. 2. W zakresie robót budowlanych przewidziano do realizacji: Roboty budowlane obejmujące budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości: Zadanie nr 1 Trękus - Otwarta strefa aktywności w Trękusie - nieruchomość nr 43/7, obręb geodezyjny 0028 Trękus, gm. Purda: (w skład wyposażenia wchodzi: Biegacz – 1 szt., Orbitek – 1 szt., Steper – 1 szt., Wioślarz – 1 szt., Twister – 1 szt., Wahadło – 1 szt., Koło tai chi – 1 szt., Drabinka – 1 szt.. W strefie relaksu zaplanowano stół montowany na stałe z dwoma grami edukacyjnymi: szachy i chińczyk wraz z ławkami, cztery ławki z oparciem, stojak na rowery oraz kosz na śmieci i tablica informacyjna OSA z regulaminem. W ramach zadania wykonane zostanie również nasadzenie zieleni. W ramach sprawnościowego placu zabaw zostaną zakupione i zamontowane na bezpiecznej nawierzchni piaskowej: Zestaw zręcznościowy 1 szt. – wyposażony w ściankę wspinaczkową, koło akrobatyczne, drążki do podciągania oraz drabinkę poziomą oraz w wejście i zjeżdżalnię dla najmłodszych dzieci, Podwójny drążek – 1 szt., Fala wspinaczkowa – 1 szt., Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.. Zgodnie z założeniami programu plac zabaw zostanie ogrodzony tzw. ogrodzeniem panelowym o wysokości 123 cm z furtką o szerokości 100 cm bez cokołu. Zagospodarowanie placu: wykonanie niezbędnych robót ziemnych z nawierzchnią trawiastą, nasadzenia iglaki – 5 szt.. Tablice powinny zawierać z jednej strony regulamin korzystania z placu zabaw, natomiast z drugiej strony informację o współfinansowaniu ze środków zewnętrznych (informację dostarczy Zamawiający). Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą z naniesionymi obiektami będącymi przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r.), nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane). Termin obowiązywania gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 5 lat. Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany (zgodny z definicją art. 1 ust. 2b Dyrektywy 2004/18/WE), który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: Projekt - stanowiący załącznik Nr 1 do zgłoszenia na roboty budowlane w miejscowości Trękus znak: BI.II.6743.15.27.2019.RB2 z dnia 23 marca 2019r. wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Budownictwa i Inwestycji – (Załącznik nr 7 do SIWZ, który to dokument jest integralną częścią SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 7 do SIWZ), który to dokument jest integralną częścią SIWZ. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie odpowiednio: Otwarta strefa aktywności w Trękusie – 500,00 zł (słownie: pięć set złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 310 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Purda, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 3 stosuje się odpowiednio 4. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy w Purdzie: Bank Spółdzielczy w Szczytnie 23 8838 0005 2016 0800 2002 0003, z adnotacją: "Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Otwarta strefa aktywności w Trękusie – ZP.271.33.2019. 5. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert). Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach