Przetargi.pl
Usługi tłumacza języka ukraińskiego dla osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz przebywających obecnie na terenie województwa lubelskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5287650
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  Diamentowa 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5287650
  REGON: 432687353
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi tłumacza języka ukraińskiego dla osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz przebywających obecnie na terenie województwa lubelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski w formie stacjonarnej w publicznych szkołach na terenie Miasta Lublin, w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) tłumaczenia ustne pomiędzy uczniami szkoły pochodzącymi z Ukrainy a nauczycielami i pozostałymi uczniami,2) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami uczniów pochodzących z Ukrainy,3) tłumaczenia dokumentów na potrzeby uczniów i ich opiekunów prawnych pochodzących z Ukrainy,4) usługa świadczona będzie na terenie szkoły/szkół zgodnie z miesięcznym harmonogramem ustalonym z dyrektorem szkoły/szkół w zależności od potrzeb uczniów pochodzących z Ukrainy. Harmonogramy będą przekazywane do wiadomość Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich uzgodnienia. Zamawiający akceptuje bądź wnosi uwagi do harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania.5) prowadzenie dokumentacji pracy - miesięczna karta pracy potwierdzająca wykonanie usługi (wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy).3. Usługa skierowana jest do Uczestników projektu - osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.4. Usługa świadczona będzie: 1) do dnia 30 kwietnia 2023 r. w wymiarze 3180 godzin lub wyczerpania ilości godzin. Przez jedną godzinę świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 minut,2) świadczenie usługi nie będzie wykraczać poza godziny 8:00 - 18:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79540000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach