Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych nr 107137L, 107139L oraz 112510L w Kolonii Kiełczewice Dolne i Borkowiźnie

Gmina Strzyżewice ogłasza przetarg

 • Adres: 23-107 Strzyżewice, Strzyżewice 109
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815666025 , fax. +48815666025
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżewice
  Strzyżewice 109
  23-107 Strzyżewice, woj. lubelskie
  tel. +48815666025, fax. +48815666025
  REGON: 431019862
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych nr 107137L, 107139L oraz 112510L w Kolonii Kiełczewice Dolne i Borkowiźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa dróg gminnych nr 107137L, 107139L oraz 112510L w Kolonii Kiełczewice Dolne i Borkowiźnie” Do wykonania są następujące roboty:1) Przebudowa drogi gminnej nr 107137L na długości 2 834m (opisana dwoma projektami: Projektem wykonawczym na „Przebudowę drogi gminnej nr 107137L w Kolonii Kiełczewice Dolne na odcinku 1820 m” oraz projekt budowlano – wykonawczy na „Budowę linii oświetlenia drogowego wydzielonego” – odcinek oświetlenia o długości 1393 m (w tym 379 m odcinek wspólny przebudowy drogi i budowy oświetlenia) z wyłączeniem odcinka oświetlenia o długości 558 m od strony wschodniej,2) Przebudowa drogi gminnej nr 107139L na długości 855 m (opisana projektem wykonawczym z wyłączeniem odcinka o długości 32 m przy skrzyżowaniach z droga nr 107137L i 112510L),3) Przebudowę drogi gminnej 112510L na długości 1470 m (opisana projektem wykonawczym z wyłączeniem odcinka o długości 199 m od strony południowej).Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projektach technicznych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.Projekty wykonawczy na przebudowę dróg gminnych nr 112510L i 107139L oraz projekt budowlano - wykonawczy na budowę linii oświetlenia drogowego wydzielonego obejmują większy zakres robót niż objęty niniejszym zamówieniem. W ofercie należy podać cenę ryczałtową za zakres objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wymieniony powyżej w pkt. 5.1, 5.2 i 5.3 SWZ.Zakres pozostały z wymienionych powyżej projektów zostanie zlecony wykonawcy robót na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do obowiązków wykonawcy w ramach zadania i ceny ofertowej należy:1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz z należytą starannością i w terminach umownych;2) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowywanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót;3) przedłożenie przed podpisaniem umowy kopii uprawnień kierownika budowy w specjalności:a) drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania równoważne do wyżej wskazanych.b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania równoważne do wyżej wskazanych.4) zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy;5) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy;7) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia przedmiotowych robót;8) dbałość o środowisko naturalne, w tym by odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze i nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego;9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;10) naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich administratorami;11) do obowiązków wykonawcy należy wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji na każdym etapie realizacji robót. Zatwierdzone inwentaryzacje należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w formie edytowalnej.12) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;13) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru14) czynny udział w odbiorach.15) Wykonawca dostarczy przed odbiorem:- uzupełnione dzienniki budowy - certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały ,- kosztorysy powykonawcze- inwentaryzacje powykonawcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach