Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywność szansą na lepsze życie bezrobotnych w Gminie Choceń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 8b
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 307 00 13
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sikorskiego 8b 8b
  87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 307 00 13
  REGON: 91051119900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chocen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostra organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywność szansą na lepsze życie bezrobotnych w Gminie Choceń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywność szansą na lepsze życie bezrobotnych w Gminie Choceń. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje kompleksową realizację merytoryczną i obsługę techniczno - logistyczną następujących elementów szkolenia: 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu interpersonalnego dla 45 osób w terminie od VI-XI/2014 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu doradztwa zawodowego dla 45 osób w terminie od VI-XI/2014 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego przedstawiciel handlowy dla 2 osób w terminie od VI-XI/2014 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego prawo jazdy kat. B dla 21 osób w terminie od VI-XI/2014 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 17 osób w terminie od VI-XI/2014 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego operator koparko - ładowarki dla 7 osób w terminie od VI-XI/2014 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego magazynier z obsługą wózków widłowych elektrycznych dla 6 osób w terminie od VI-XI/2014 8. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego prawo jazdy kat. C + E dla 1 osoby w terminie od VI-XI/2014 9. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu stylizacja paznokci I i II stopnia dla 3 osób w terminie od VI-XI/2014 10. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego kucharz dla 2 osób w terminie od VI-XI/2014 11. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kosmetyczka dla 3 osób w terminie od VI-XI/2014 12. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego prawo jazdy kat. C dla 5 osób w terminie od VI-XI/2014 13. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy kwalifikacja wstępna i przyspieszona w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy : C i C+ E dla 1 osoby w terminie od VI-XI/2014 14. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu księgowość w działalności gospodarczej dla 1 osoby w terminie od VI-XI/2014 15. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego operator koparki dla 1 osoby w terminie od VI-XI/2014 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 3.4. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego 3.5. Rodzaj zamówienia: usługi 3.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4. Ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chocen.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach