Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placów rekreacyjnych w Śliwicach

Gmina Śliwice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-530 Śliwice, ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3340710 , fax. 052 3340725
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śliwice
  ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30 30
  89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3340710, fax. 052 3340725
  REGON: 09235114000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placów rekreacyjnych w Śliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach. 2. Szczegółowy zakres prac budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122218
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach