Przetargi.pl
Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r - pakiet II letni: ul. Władysława IV, ul. Łochowska, ul. Powstańców Warszawy, ul. Glinki, ul. Brzozowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Bronikowskiego, ul. Stroma.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  ul. Toruńska 174a 174a
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 09047697100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r - pakiet II letni: ul. Władysława IV, ul. Łochowska, ul. Powstańców Warszawy, ul. Glinki, ul. Brzozowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Bronikowskiego, ul. Stroma.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na wymianie nawierzchni jezdni, poprzez frezowanie wyeksploatowanych warstw nawierzchni, w wyznaczonych zakresach rozebranie podbudowy z kamienia i betonu (w przypadku zatok autobusowych), oraz chodników i krawężników. Następnie wykonanie podsypki odsączającej z piasku i stabilizacji gruntu cementem, warstw betonu ułożenie kostki kamiennej rzędowej na betonie z natychmiastowym wypełnieniem i zagęszczeniem spoin betonem (w przypadku zatok) , wykonaniem podbudowy pomocniczej i zasadniczej z MCE, warstwy podbudowy bitumicznej i ścieralnej z SMA zgodnie z kosztorysem ofertowym. W przypadku wykonania nakładek bitumicznych ułożenie profilu z mieszanki mineralno-bitumicznej według potrzeb ujętych w kosztorysach ofertowych, nakładki z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, a na chodnikach wzmocnienia podbudową z KŁSM lub zamiennie z recyklingu drogowego i na podsypce cementowo piaskowej kostki betonowej na ulicach miasta zgodnie z pakietem nr II (letnim) w zakresach naniesionych na planach sytuacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 98 000,00 PLN- (słownie: dziewięćdziesiat osiem tysięcy 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tj. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM - Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r - pakiet II letni, Nr sprawy 022. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1.potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach