Przetargi.pl
Roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Brodnicy - IV etap.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2302000 , fax. 054 2302030
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74a 74a
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2302000, fax. 054 2302030
  REGON: 00059716200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Brodnicy - IV etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem prac konserwacyjnych na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku z podziałem na 12 części, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do specyfikacji. Uwaga: Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć do oferty foldery, dane techniczne, normy i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń, zawierające ich parametry. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający dla części nr 4 nie wymaga złożenia wadium. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 02.06.2014r. do godz. 10:00, wadium dla niżej wymienionych części w wysokości: a) dla części nr 2 - 500,00 zł., (słownie: pięćset złotych 00/100), b) dla każdej z części nr 3, 6 - 1 000,00 zł., (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), c) dla każdej z części nr 5, 7, 9, 10 - 1 500,00 zł., (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), d) dla każdej z części nr 8, 12 - 2 000,00 zł., (słownie: dwa tysięcy złotych 00/100), e) dla każdej z części nr 1, 11 - 3 000,00 zł., (słownie: trzy tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 56 1020 5170 0000 1202 0063 7819 z dopiskiem: Wadium-przetarg - roboty konserwacyjne na rzekach i kanałach na terenie działania KPZMiUW we Włocławku, Biuro Terenowe w Brodnicy - IV etap_część nr . Termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się za zachowany, jeżeli znajdzie się na w/w rachunku Zamawiającego do godz. 1000 dnia 02.06.2014r.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach