Przetargi.pl
Usługi sprzętowo transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo i wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2014r.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582891 , fax. 025 7582891
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582891, fax. 025 7582891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzętowo transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo i wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE 1: Usługi sprzętowo - transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo i wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2014r., na rzecz robót realizowanych siłami własnymi Służby Drogowo - Mostowej w Mińsku Mazowieckim, składa się z 3 następujących Części: Część 1: samochód skrzyniowy o ładowności max do 10Mg o niskiej skrzyni ładunkowej - 650godz., Część 2: samochód wywrotka o ładowności min. 12Mg - 330godz. oraz koparko - ładowarka o poj. łyżki powyżej 0,50m3, która musi być wyposażona także w łyżkę profilowo - skarpową do kopania rowów przydrożnych - 400godz., jako zestaw transportowo - sprzętowy pochodzący od jednego Wykonawcy, Część 3: równiarka o mocy min. 100KM - 100godz. ZADANIE 2: Usługi sprzętowo - transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, powtarzające się okresowo i wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w 2014r., na rzecz robót realizowanych siłami własnymi Służby Drogowo - Mostowej w Stanisławowie, składa się z 3 następujących Części: Część 1: samochód wywrotka o ładowności min 12Mg - 300godz. oraz koparko - ładowarka o poj. łyżki powyżej 0,50m3, która musi być wyposażona także w łyżkę profilowo - skarpową do kopania rowów przydrożnych - 300godz. oraz koparka obrotowa na podwoziu kołowym o poj. łyżki powyżej 0,50m3 + łyżka profilowo-skarpowa do kopania rowów przydrożnych - 150godz. jako zestaw transportowo - sprzętowy pochodzący od jednego Wykonawcy, Część 2: równiarka o mocy min. 100KM - 100godz., Część 3: ciągnik rolniczy kołowy (zaopatrzony w TUR lub inny osprzęt do załadunku kruszywa) o mocy min. 45KM z przeznaczeniem do pracy w zestawie pochodzącym od jednego Wykonawcy z następującym osprzętem: -z 1 przyczepą oraz skrapiarką zamawiającego - 800godz. -z 1 przyczepą oraz remonterem zamawiającego - 150godz. -z kosiarką bijakową - 150godz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Otwarte_postepowania/5
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach