Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów chemicznych i biochemicznych

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6282741, 2347507 , fax. 022 6282741
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  ul. Noakowskiego 3 3
  00-664 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6282741, 2347507, fax. 022 6282741
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów chemicznych i biochemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów chemicznych i biochemicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi oraz ilościami poszczególnych towarów zamieszczony jest w WYKAZACH 1 - 10 stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy z WYKAZÓW stanowi odrębną CZĘŚĆ zamówienia. WYKAZY obejmują: WYKAZ 1 - 97 pozycji asortymentowych, WYKAZ 2 - 31 pozycji asortymentowych, WYKAZ 3 - 4 pozycje asortymentowe, WYKAZ 4 - 7 pozycji asortymentowych, WYKAZ 5 - 11 pozycji asortymentowych, WYKAZ 6 - 19 pozycji asortymentowych, WYKAZ 7 - 29 pozycji asortymentowych, WYKAZ 8 - 6 pozycji asortymentowych, WYKAZ 9 - 3 pozycje asortymentowe, WYKAZ 10 - 1 pozycja asortymentowa (zestaw towarów). Oferowane towary powinny być towarami katalogowymi, pochodzącymi z seryjnej produkcji, o ustalonych standardach jakościowych. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć towary, których termin ważności będzie nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy dla CZĘŚCI 1-7 oraz 9, nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy dla CZĘŚCI 8 oraz nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy dla CZĘŚCI 10. Na dostarczone towary Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 12 miesięcy dla CZĘŚCI 1-7 oraz 9, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy dla CZĘŚCI 8 oraz na okres nie krótszy niż 3 miesiące dla CZĘŚCI 10. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich pustych opakowań po dostarczonych odczynnikach. Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć ofertę na dowolną ilość CZĘŚCI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach