Przetargi.pl
Usługi restauracyjne w czasie konferencji ESWC

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55-86-421 , fax. 7412250
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Morski w Gdyni
  ul. Morska 81-87
  81-225 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 55-86-421, fax. 7412250
  REGON: 000145112
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi restauracyjne w czasie konferencji ESWC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi restauracyjnej dla uczestników konferencji ESWC w dniu 29.09.2022 r.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi restauracyjnej dla uczestników konferencji ESWC w dniu 29.09.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach