Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)

Gmina Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwidzyn
  ul. Grudziądzka 30
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  REGON: 170747767
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)” 2. Inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.3. Założeniem inwestycji pierwotnie był jej podział na etapy i realizacja zadania zgodnie z podziałem wskazanym w dokumentacji projektowej. Jednak ze względu na pozyskane dofinansowanie, przedmiotem zamówienia jest pełen zakres robót objęty dokumentacją. W ramach zadania inwestycyjnego zamiarem Zamawiającego jest budowa dróg gminnych wewnętrznych wraz z odwodnieniem o łącznej długości ok 2,7 km.• ul. Szafirowa - długość odcinka ok 1 140 mb• ul. Lawendowa - długość odcinka ok 380 mb• ul. Konwaliowa - długość odcinka ok 480 mb• ul. Liliowa - długość odcinka ok 450 mb• Odcinek drogi na działkach nr 47/1, 46/13, 44/1, 43/6, 46/68, 44/2, 46/69 - długość ok 240 mbUlica Szafirowa posiada obecnie na części jezdnię z płyt betonowych, wzdłuż której przebiega jednostronny chodnik oraz na dalszym odcinku nawierzchnię gruntową, utwardzoną kruszywem łamanym. Reszta dróg o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kruszywem łamany. Jedynie odcinek drogi na działkach nr 47/1, 46/13, 44/1, 43/6, 46/68, 44/2, 46/69 posiada wyłącznie nawierzchnię gruntową.Zakresem przedmiotu zamówienia objęto w szczególności:- rozebranie istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów;- wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej (ul. Szafirowa, ul. Liliowa, początkowy odc. drogi polnej);- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej fazowanej o gr. 8 cm kolor grafitowy (ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa, końcowy odc. drogi polnej);- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej fazowanej o gr. 8 cm kolor grafitowy;- wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej fazowanej o gr. 8 cm kolor żółty (wprowadzono zmianę w stosunku do dokumentacji projektowej !);- przebudowa zjazdów na drogi wewnętrzne;- ułożenie krawężników betonowych, krawężników najazdowych, obrzeży i oporników betonowych;- budowa kanalizacji deszczowej;- regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej (studzienki, zasuwy);- wykonanie przejść dla pieszych;- umocnienie skarp płytą ażurową typu MEBA;- wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej;- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia należy dokonać przebudowy wszystkich zjazdów z dróg publicznych. Układ drogowy objęty przedmiotem zamówienia łączy się w trzech miejscach z drogami publicznymi - zjazd z ul. Młynarskiej na ul. Szafirową, zjazd z drogi powiatowej nr 3208G na ul. Konwaliową oraz zjazd z drogi powiatowej nr 3208G na ulice bez nazwy (działka 44/2 oraz 46/68). Obowiązkiem Wykonawcy będzie wprowadzenie w obrębach tych zjazdów zaprojektowanej organizacji ruchu. Budowa kanalizacji deszczowej realizowana ma być na podstawie opracowanej odrębnie dokumentacji projektowej. Odwodnienie drogi ma zostać wykonane jako szczelny system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu przedmiotowej inwestycji zostaną zebrane projektowanymi wpustami deszczowymi i odprowadzone systemem kanalizacji deszczowej do istniejącego odbiornika w postaci sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy drodze powiatowej Kwidzyn – Dankowo. Ze względu na układ wysokościowy terenu przewidziano budowę 2 przepompowni wód deszczowych. Zamawiający wymaga, aby przepompownia dostarczona była jako wyrób kompletny objęty gwarancją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach