Przetargi.pl
Stengraft do zabezpieczenia tętniaków i rozwarstwień aorty

SZPITALE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITALE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Powstania Styczniowego 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 190141612
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stengraft do zabezpieczenia tętniaków i rozwarstwień aorty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup stengraftu do zabezpieczenia tętniaków i rozwarstwień aorty w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy kreskowej górnej w ilości 4 sztuk dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a’Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w Projekcie Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111730-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach