Przetargi.pl
USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO W 2019 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-393 Warszawa, Siennicka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 870 13 27, , fax. 226 738 250
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
  Siennicka 40
  04-393 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 870 13 27, , fax. 226 738 250
  REGON: 16096649900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO W 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi ratownictwa wodnego na potrzeby krytej pływalni Wodnik przy ul. Abrahama 10 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy nie podlegają wykluczeniu; 2) zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018, poz. 1482) oraz wykaże, że został wpisany do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie, trwające nie której niż 12 miesięcy każda, usługi w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Wymagana wartość każdej usługi co najmniej 20.000,00 zł • dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – ratownicy wodni posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia a w szczególności: • ważne uprawnienie ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej, że ustawy • ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie Medycznym • aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410), • aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych, • przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż, • przejdą pozytywną weryfikację (dokonaną przez uprawnionego pracownika OSiR w oparciu o załącznik nr 2 do umowy) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Dz. U. 2018 poz. 405). (zgodnie z § 3 ust. 3-5 wzoru umowy dokumenty dotyczące uprawnień, badań oraz szkoleń osób przewidzianych do realizacji zamówienia składane są w dniu zawarcia umowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach