Przetargi.pl
Postępowanie na wykonanie remontu sali wykładowej nr 103 i pokoju noclegowego nr 211, wymianę drzwi w pomieszczeniach, wykonanie wydzielenia strefy ochronnej sali nr 104 oraz wyko-nanie remontu wentylacji kuchni w budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach

Krajowa Szkoła Skarbowości ogłasza przetarg

 • Adres: 03-710 Warszawa, Okrzei
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 670 11 82 , fax. 22 619 51 27
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Skarbowości
  Okrzei 4
  03-710 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 670 11 82, fax. 22 619 51 27
  REGON: 36666406700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kss.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa podległa Ministrowi Finansów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie na wykonanie remontu sali wykładowej nr 103 i pokoju noclegowego nr 211, wymianę drzwi w pomieszczeniach, wykonanie wydzielenia strefy ochronnej sali nr 104 oraz wyko-nanie remontu wentylacji kuchni w budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali wykładowej nr 103 i pokoju noclegowego nr 211, wymianę 16 szt. drzwi w pomieszczeniach, wykonanie wydzielenia strefy ochronnej sali nr 104 oraz wykonanie remontu wentylacji kuchni w budynku Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu i składający ofertę na dwie części zamówienia łącznie jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert z tym że wadium wnoszone przez Wykonawcę składającego ofertę na każdą z dwóch części zamówienia odrębnie wynosi odpowiednio: dla części I zamówienia 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), dla części II zamówienia 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 usta-wy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Skarbowości: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 91 1010 1010 0122 5013 9120 0000 z pożądanym podaniem tytułu przelewu: „Wadium – znak sprawy: 0301.ELZ.260.1.11.2019. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.4 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 8.5 Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 8.6 Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach