Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach projektu Pt. „ABC… Uczę się…”,

Urząd Miasta Zielonka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Lipowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 613 913 , fax. 227 819 989
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Zielonka
  ul. Lipowa 5
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 227 613 913, fax. 227 819 989
  REGON: 69291401200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zielonka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach projektu Pt. „ABC… Uczę się…”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce, w ramach projektu Pt. „ABC… Uczę się…”, nr RPMA.10.01.02-14-a874/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, które będą służyły wzrostowi dostępności do wysokiej jakości edukacji w szkołach podstawowych w Zielonce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Lista zakupów”. 1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Liście Zakupów wraz ze specyfikacją techniczną, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Liście zakupów wyposażenie oraz sprzęt powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 2. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. Oraz wolne od stereotypów ze względu na płeć zgodnie z Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Podział na części: Podział na zadania (części zamówienia): 1. Wyposażenie w SP2 – wyposażenie i pomoce dydaktyczne; 2. Wyposażenie w SP2 – drukarka 3D wraz z filamentami; 3. Wyposażenie w SP2 – klimatyzator. Okres gwarancji (w pozycjach, których dotyczy) określony został w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Lista zakupów”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie 2 i 3 części zamówienia w celu potwierdzenia, że dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi karty techniczne/katalogowe producentów oferowanego sprzętu/urządzeń, zawierające wymagane w Liście zakupów parametry techniczne. W przypadku braku któregokolwiek z parametrów technicznych, wymaganych w Liście zakupów w kartach technicznych/katalogowych, Wykonawca złoży dodatkowe oświadczenie w zakresie nieopisanych parametrów. W przypadku, gdy karta techniczna/katalogowa zawiera możliwości opcjonalne dotyczące poszczególnych parametrów, Wykonawca zaznaczy konkretną opcję, którą oferuje w danym urządzeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach