Przetargi.pl
Budowa wymiennikowni w budynkach nr 6, 27, 57, 77; przebudowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku nr 6 oraz budowa sieci cieplnych c.o. i c.w.u. na terenie kompleksu wojskowego w Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 1c.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wymiennikowni w budynkach nr 6, 27, 57, 77; przebudowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku nr 6 oraz budowa sieci cieplnych c.o. i c.w.u. na terenie kompleksu wojskowego w Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 1c.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wymiennikowni w budynkach nr 6, 27, 57, 77; przebudowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku nr 6 oraz budowa sieci cieplnych c.o. i c.w.u. z wymiennikowni w budynkach nr 57 i 77 na terenie kompleksu wojskowego w Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 1c, która obejmuje: - roboty demontażowe istniejących węzłów cieplnych w budynkach, - roboty demontażowe istniejących odcinków sieci i przyłączy, - towarzyszące roboty remontowo - budowlane, - wykonanie wymiennikowych węzłów cieplnych centralnego ogrzewania – technologia, rozdzielaczy c.o., instalacji elektrycznych, automatyka węzłów cieplnych, - montaż rurociągów preizolowanych sieci c.o. i c.w.u., - próby sieci, badania spawów, badania instalacji alarmowej, - roboty ziemne, - roboty odtworzeniowe dróg i chodników, - wykonanie połączeń przyłączy z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi, - wykonanie próby szczelności, pomiarów i rozruchu wymiennikowego węzła cieplnego, - wywiezienie złomu (protokół przekazania), - wywiezienie gruzu (karty odpadu). Wszystkie elementy preizolowane (rury, kolana, trójniki, redukcje, zawory) mają pochodzić z produkcji jednego producenta. Dopuszcza się do stosowania jedynie takie rury i elementy preizolowane oraz armaturę, które posiadają aktualną Aprobatę Techniczną lub certyfikaty stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie wydane przez instytucje do tego upoważnione (COBRTI Instal, ITB itp.). W związku z wykonywaniem robót na terenie jednostki wojskowej brak jest możliwości realizacji robót po godz. 15:00 oraz w soboty, wejście i wjazd dla osób realizujących zadanie po dostarczeniu danych osobowych – wykaz imienny z numerem dowodu osobistego pracownika i zdjęciem. Zamawiający informuje, że zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty na ww. zamówienie. Informacje o terminie wizji lokalnej można uzyskać pod nr. tel. 606 320 131 pan Robert Łyżeń. Przewiduje się wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych pozycji przedmiarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, STWiORB stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S. A. Oddział Jarosław nr: 45 1240 6292 1111 0010 4929 6416 z adnotacją: wadium na „SVA/U/4620-30/2019: Budowa wymiennikowni w budynkach nr 6, 27, 57, 77; przebudowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego do budynku nr 6 oraz budowa sieci cieplnych c.o. i c.w.u. na terenie kompleksu wojskowego w Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 1c”. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, tj.: w AMW SINEVIA Sp. z o.o., 05 - 100 Nowy Dwór Maz., ul. Paderewskiego 6, pok. 327 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy bezwarunkowo i nieodwołanie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach