Przetargi.pl
Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej

Urząd Miejski w Żelechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-430 Żelechów, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 754 11 44 , fax. 25 754 11 44
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żelechowie
  Rynek 1
  08-430 Żelechów, woj. mazowieckie
  tel. 25 754 11 44, fax. 25 754 11 44
  REGON: 53057700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej”. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego dworku wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-363 decyzją z dnia 31.12.1983 r. Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej drewnianej. W parterze budynku przy wejściu zaprojektowano recepcję, szatnię, a także 6 sal muzealnych usytuowanych w jednym ciągu komunikacyjnym oraz łazienkę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. ETAP I W ramach etapu pierwszego należy wykonać w szczególności: - rozbiórkę dobudówek, częściową likwidacje ścian oraz wykonanie nowych ścianek, - przebudowę konstrukcji dachu z wykonaniem pokrycia gontem drewnianym, - rozbiórkę istniejącej podłogi wraz z legarami, - oczyszczenie, docieplenie oraz wykonanie pokrycia ścian zewnętrznych z desek świerkowych, - rozbiórka istniejących kominów oraz wykonanie nowych, - wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). ETAP II W ramach etapu drugiego należy wykonać w szczególności: - przebudowę schodów zewnętrznych, - roboty branży elektrycznej zgodnie z projektem budowlanym, - roboty branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym, - utwardzenie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem budowlanym wraz z wykonaniem miejsc parkingowych,. - wewnętrzną instalację gazu oraz kotłownię gazową, - montaż stolarki (zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ) - wykonanie pokrycia ścian wewnętrznych - należy uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku. Zakres robót, technologia oraz warunki realizacji określone są w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 9, 10, 11, 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX do SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca złoży ofertę według wzoru, którym jest załącznik nr 2 do SIWZ, kosztorys ofertowy, który ma na celu uwiarygodnianie ceny, dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach