Przetargi.pl
Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 520 360 , fax. 225 522 507
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście -
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 520 360, fax. 225 522 507
  REGON: 12580000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych oraz łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i remont pomieszczeń administracyjnych w Domu Studenta nr 6 UW przy ul. Radomskiej 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są 1) Kompleksowy remont segmentów dla osób niepełnosprawnych wraz z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych nr 5, 15 i 17, 2) Remont pomieszczeń administracyjnych nr 7, 9 i 11, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót (Załącznik nr 6), Szczegółowymi Specyfikacjami technicznymi (Załącznik nr 7) oraz z Załącznikiem nr 8, stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia. 2. Prace będą składały się w szczególności z: 1) Robót rozbiórkowych, demontażowych, 2) Robót izolacyjnych, 3) Robót okładzinowych, wykładzinowych, 4) Robót murarskich, tynkarskich, malarskich, 5) Robót elektrycznych i sanitarnych. 3. Prace remontowe prowadzone będą w budynku czynnym. Wszystkie głośne i uciążliwe roboty będą wykonywane w godz.10.00-14.00. Pozostałe prace mogą być wykonywane w godz. 8.00-17.00 4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia: roboty sanitarne i roboty budowlano-remontowe, określone w dokumentacji postępowania. 5. Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4. Wykonawca lub/i podwykonawca zatrudni te osoby na czas realizacji zamówienia (umowy) w okresie wykonywania czynności określonych w ust. 4. 6. Nie później niż w dniu rozpoczęcia robót lub rozpoczęcia wykonywania na terenie robót czynności określonych w ust. 4 (jeżeli czynności te nie będą wykonywane wraz z rozpoczęciem robót) Wykonawca lub/i podwykonawca zatrudni na czas realizacji umowy osoby, o których mowa w ust. 4. 7. Najpóźniej niż w dniu rozpoczęcia robót lub rozpoczęcia wykonywania na terenie robót czynności określonych w ust. 4 (jeżeli czynności te nie będą wykonywane wraz z rozpoczęciem robót) Wykonawca dostarczy imienny wykaz osób wykonujących czynności (określone w ust 4) przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniami Wykonawcy lub/i podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 4. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczy tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub/i podwykonawcy. 8. Pozostałe wymagania, o których mowa w ust. 4-7, w szczególności dotyczące sposobu udokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań są określone we wzorze umowy (Rozdział III SIWZ). 9. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Dokumentacji będącej załącznikami nr 6, 7, 8 do SIWZ poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, jak również za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Wykonawca zobowiązany jest do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. 10. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 14.00 z Kierownikiem obiektu p. Moniką Rot, nr tel.: 22 55 49 401. 11. Zamawiający w toku wizji lokalnej nie udziela żadnych informacji, wyjaśnień, nie udziela odpowiedzi na zapytania dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa takich warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ - według załącznika nr 2 do SIWZ i załącznika nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto Wykonawca złoży: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2) dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych (patrz adres - art. 6) lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. Wysokość wadium została określona w art. 7 SIWZ. 3) Formularz - informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 5) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach