Przetargi.pl
Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków i remont ulicy Pogodnej w miejscowości Makowiec

Gmina Skaryszew ogłasza przetarg

 • Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 610 30 89 , fax. 48 610 30 89
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skaryszew
  ul. Słowackiego 6
  26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie
  tel. 48 610 30 89, fax. 48 610 30 89
  REGON: 67022338500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skaryszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków i remont ulicy Pogodnej w miejscowości Makowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Skaryszew. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I - Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków, odcinek o długości 222m. W ramach robót należy wykonać między innymi: 1) Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych, 2) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 3) Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 4) Nawierzchnię z destruktu asfaltowego (materiał Zamawiającego), 5) Nawierzchnię podwójnie powierzchniowo utrwaloną, 6) Opaskę z mieszanki kruszywa łamanego, 7) Oznakowanie pionowe, 8) Regulację pionową zasuw wodociągowych. Część II - Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Makowiec, odcinek o długości 252m. W ramach robót należy wykonać między innymi: 1) Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych, 2) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 3) Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 4) Nawierzchnię z destruktu asfaltowego (materiał Zamawiającego), 5) Nawierzchnię podwójnie powierzchniowo utrwaloną, 6) Opaskę z mieszanki kruszywa łamanego, 7) Oznakowanie pionowe, 8) Regulację pionową zasuw wodociągowych. Remont ulic należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ – w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: 1. Dokumentacją projektową. 2. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). 3. Przedmiarem robót. 4.4. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 11.1 SIWZ, 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 12.2. SIWZ , w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w pkt 12.8 SIWZ, jeżeli zakres wymaganych w punkcie 12.8 SIWZ informacji nie wynika z zobowiązań, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. KRS, CEIDG, oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski. II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 SIWZ (Formularz 3.3.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach