Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY TERESIN

Gmina Teresin ogłasza przetarg

 • Adres: 96-515 Teresin, ul. Zielona
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 613 815 , fax. 468 613 815
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Teresin
  ul. Zielona 20
  96-515 Teresin, woj. mazowieckie
  tel. 468 613 815, fax. 468 613 815
  REGON: 75014853200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.teresin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY TERESIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie autobusami uczniów do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Teresin według następującego porządku: 1. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) w Paprotni: a) dowóz uczniów rano do szkoły: Trasa I: SP Paprotnia - Seroki Parcel - Lisice - Seroki-Wieś - SP Paprotnia Długość trasy: 9,8 km Trasa II: SP Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki-Wieś - Paprotnia - Topołowa - SP Paprotnia Długość trasy: 14 km b) odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa III: SP Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki-Wieś - Seroki-Parcela - Lisice - Seroki-Wieś - SP Paprotnia Długość trasy: 13,7 km Trasa IV: SP Paprotnia - Maszna - Pawłowice - Seroki-Wieś - Seroki-Parcela - Lisice - Seroki-Wieś - Paprotnia - Topołowa - SP Paprotnia Długość trasy: 18,4 km Całkowita dzienna długość tras: 55,9 km Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Paprotni konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę 1 autokaru wyposażonego w minimum 50 miejsc siedzących. 2. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Szymanowie (A – budynek Szkoły Podstawowej; B – budynek byłego Gimnazjum): a) dowóz uczniów rano do szkoły: Trasa I: SP Szymanów (budynek B) - Elżbietów - Kawęczyn - Mikołajew - Budki Piaseckie - Dębówka - Kawęczyn 2 (dawniej Kolonia Kawęcka) - SP Szymanów (budynek A) - SP Szymanów ( budynek B) Długość trasy: 17,0 km Trasa II: Szymanów(B) - Pawłówek - Skrzelew - Maurycew - Skotniki - Strugi - Szymanów 2 (na granicy z Aleksandrowem) - SP Szymanów(A) - SP Szymanów(B) Długość trasy: 21,4 km b). odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa II: Szymanów(B) - Pawłówek - Skrzelew - Maurycew - Skotniki - Strugi - Szymanów 2 (na granicy z Aleksandrowem) - SP Szymanów(A) - SP Szymanów(B) Długość trasy: 21,4 km Trasa III: SP Szymanów(A) - SP Szymanów(B) - Elżbietów - Kawęczyn 2 (dawniej Kolonia Kawęcka) - Dębówka - Budki Piaseckie - Mikołajew - Kawęczyn - Szymanów 3 (dawniej Hermanów) - SP Szymanów (A) Długość trasy: 15,7 km Całkowita dzienna długość tras: 75,5 km Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Szymanowie konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę jednego autokaru o pojemności minimum 50 miejsc siedzących. 3. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej (SP) w Teresinie: a). dowóz uczniów rano do szkoły: Trasa I: SP Teresin - Nowe Gnatowice - Nowe Paski - Stare Paski - SP Teresin Długość trasy: 13,0 km Trasa II: SP Teresin - Nowe Gnatowice - Stare Paski - Topołowa - Gaj - SP Teresin Długość trasy: 15,0 km Trasa IIIA (miesiące: wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec): SP Teresin - Paprotnia - Seroki-Parcela - Ludwików - Seroki-Parcela - Lisice - Paprotnia - SP Teresin Długość trasy: 17,8 km lub Trasa IIIB ( miesiące: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec): SP Teresin - Paprotnia - Seroki-Parcela ul.Jesionowa – ul.Wiosenna - Ludwików - Seroki-Parcela - Lisice - Paprotnia - SP Teresin Długość trasy: 21,8 km b). odwóz uczniów po zajęciach do domu: Trasa I: SP Teresin - Nowe Gnatowice - Nowe Paski - Stare Paski – Topołowa - SP Teresin Długość trasy: 13,0 km 2 razy Trasa II: SP Teresin - Nowe Gnatowice - Stare Paski - Topołowa - Gaj - SP Teresin Długość trasy II: 15,0 km Długość 2 x Trasa II: 2 x 15 km = 30,0 km 2 razy Trasa IIIA (miesiące: wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec): SP Teresin - Paprotnia - Seroki-Parcela - Ludwików - Seroki-Parcela - Lisice - Paprotnia - SP Teresin Długość trasy IIIA: 17,8 km Długość 2 x Trasa IIIA: 2 x 17,8 km = 35,6 km lub 2 razy Trasa IIIB (miesiące: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec): SP Teresin - Paprotnia - Seroki-Parcela ul.Jesionowa – ul.Wiosenna - Ludwików - Seroki-Parcela - Lisice - Paprotnia - SP Teresin Długość trasy IIIB: 21,8 km Długość 2 x Trasa IIIB: 2 x 21,8 km = 43,6 km Całkowita dzienna długość tras: wg wariantu A - 124,4 km, wg wariantu B – 136,4 km, co daje średnią dzienną sumę tras dla dowozów do SP Teresin – 130,4 km. Do realizacji zamówienia w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Teresinie konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę dwóch autobusów o liczbie miejsc siedzących minimum 50. B. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego. C. Trasa wraz z ilością kilometrów do przejechania będzie corocznie ustalana przez właściwego dyrektora szkoły oraz wykonawcę i zatwierdzana przez pełnomocnika d/s oświaty. D. Obowiązek opieki nad dziećmi w trakcie realizacji przewozów stanowiących przedmiot zamówienia spoczywa na Zamawiającym. E. Przewidywana liczba dni w jakich będzie wykonywany dowóz w okresie obowiązywania umowy: 1. w roku szkolnym 2019/2020 – przez okres 188 dni 2. w roku szkolnym 2020/2021 – przez okres 187 dni F. Przewidywana liczba uczniów objętych dowozem wynosi: 420. G. Szczegółowy przebieg poszczególnych tras określa załącznik graficzny dołączony do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych) na zasadach określonych w 8 rozdziale SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do świadczenia usługi przewozu osób, tj. licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm,). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 5.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.2.A) warunki zostaną spełnione, jeżeli jeden z wykonawców (podwykonawców, innych podmiotów) spełni warunek lub będą łącznie posiadać łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone w specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy;2. oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP; 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji; 4. Wymagane dokumenty w przypadku dysponowania zasobami innego podmiotu: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13–23 i ust.5 ustawy PZP. c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.; 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt.6.2.1.a), b), c)SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt.6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art.23 ust.2 ustawy PZP ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach