Przetargi.pl
„Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy jednorazowych wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3702744, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Pl. S. Starynkiewicza 1/3
  02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3702744, , fax. -
  REGON: 14672610000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uczkin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy jednorazowych wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy jednorazowych wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego. 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni. 6. Zaoferowane wyroby medyczne muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. 7. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane wyroby medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. 8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta. 9. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności. 10. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności. 11. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy. 12. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 13. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania. 14. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 15. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa. 16. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach