Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 017 770 , fax. 227 017 778
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 227 017 770, fax. 227 017 778
  REGON: 54663800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.raszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I sieć wodociągowa w miejscowości Falenty Zadanie polegać będzie na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Falenty w obszarze ul. Opackiego na odcinku od ul. Falenckiej do ul. Grocholskiego oraz w ul. Grocholskiego w gminie Raszyn Zakres robót obejmuje: • rurociąg Dz 160 PE 100RC SDR11 - 427,5 mb; • rurociąg Dn 80 żeliwo PN 16 mm - 5,5 mb; • rurociąg Dz 160 PE 100 – 2,0 mb; • zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 80 mm – 3 szt; • zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 100 mm – 1 szt; • zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 150 mm – 8 szt; • hydranty podziemne ppoż. DN 80 - 3 szt. UWAGA: Do Wykonawcy należy również obowiązek wystąpienia o zajęcie pasa drogowego na okres prowadzonych robót, dokonanie stosownych opłat, pełna obsługa geodezyjna zarówno na etapie wytyczania geodezyjnego, jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest w SIWZ, w tym w projekcie budowlanym i wykonawczym, jak również w przedmiarze robót. Materiały z rozbiórki nawierzchni i podbudowy dróg, nadmiar ziemi itp. do odwiezienia na zwałkę, należy wycenić w/g kalkulacji indywidualnej. Zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Zabronione jest zasypywanie wykopów gruzem. Nawierzchnię po robotach budowlanych należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Warunki prowadzenia odtworzenia we wszystkich pasach drogowych zostały określone w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i przedmiarze oraz na podstawie warunków określonych w decyzjach administracyjnych uzyskanych przez Wykonawcę, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację (w formie wideo) stanu istniejącego terenu i dostarczyć ją do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na teren budowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego- nr rachunku: 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn – ZP 20” 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopie wpłaty wadium. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, dokument (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału takiego dokumentu wadialnego w oddzielnej kopercie, a jego kopii w ofercie. 4. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informacje o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz gminy Raszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn – ZP 20” ważny przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz gminy Raszyn w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn – ZP 20”ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz gminy Raszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn – ZP 20” ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 7. Zamawiający dopuszcza złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej wyłącznie w przypadku, gdy z treści dokumenty gwarancji będzie jednoznacznie wynikało, iż zwrot oryginału dokumentu do wystawcy nie powoduje wygaszenia gwarancji, a wypłata świadczenie z gwarancji nie jest uzależniona od okazania oryginału dokumentu. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informacje o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz gminy Raszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn – ZP 20” ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 11. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 Ustawy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, Wykonawca winien przedłożyć zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy, tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 12.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V SIWZ. b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700). c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik do SIWZ). f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów. h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. i) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest podać w kosztorysie wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót oraz pozycje w nim nie ujęte, lecz wynikające z dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa uwzględniać musi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Suma wartości pozycji podanych w kosztorysie ma stanowić wynagrodzenie wskazane w formularzu ofertowym. Pominięcie przez Wykonawcę w kosztorysie jakiegokolwiek elementu, który wynika z dokumentacji projektowej i jest niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, nie wpływa na wynagrodzenie ryczałtowe i nie może być podstawą do jego zwiększenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach