Przetargi.pl
Usługi naprawy motocykli, quadów, pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i pozostałych w roku 2018 w warsztatach samochodowych położonych w obrębie granic administracyjnych miejscowości: Zamość, Lublin i Hrubieszów – w zakresie 3 części.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 181 536 , fax. 261 181 607
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
  Wojska Polskiego 2F
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 261 181 536, fax. 261 181 607
  REGON: 6140233700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi naprawy motocykli, quadów, pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i pozostałych w roku 2018 w warsztatach samochodowych położonych w obrębie granic administracyjnych miejscowości: Zamość, Lublin i Hrubieszów – w zakresie 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy motocykli, quadów, pojazdów osobowych, osobowo-terenowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i pozostałych w roku 2018 w warsztatach samochodowych położonych w obrębie granic administracyjnych miejscowości: Zamość, Lublin i Hrubieszów – w zakresie 3 części: 1) CZĘŚĆ NR 1 – Rejon ZAMOŚĆ: - pojazdy o DMC do 3,5 tony - pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony 2) CZĘŚĆ NR 2 – Rejon LUBLIN: - pojazdy o DMC do 3,5 tony - pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony 3) CZĘŚĆ NR 3 – Rejon HRUBIESZÓW: - pojazdy o DMC do 3,5 tony - pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w zakresie wszystkich 3 części - zawiera Rozdział III pkt 1 SIWZ. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.1666 z późniejszymi zmianami) - stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a Pzp: 1) Wymaga się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców – n/w osób: a) mechanik pojazdów samochodowych, b) elektromechanik pojazdów samochodowych, c) lakiernik pojazdów samochodowych. UWAGA: Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie dotyczy przypadku gdy: osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie spółki osobowej, będzie samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego. 2) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi siłami własnymi lub za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od chwili powstania obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wraz z oświadczeniami pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczającymi zatrudnienie na umowę o pracę. 3) WYKAZ OSÓB - powinien zawierać imiona i nazwiska, formę zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, okres na jaki została zawarta oraz rodzaj czynności, które będą wykonywane. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. 4) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W trakcie realizacji zamówienia w przypadku powstania wątpliwości co do sposobu zatrudnienia w/w personelu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w/w dokumentów od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. b) Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzenie opłacania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. c) W przypadku nieprzedłożenia zgodnie z pkt 2 ppkt 2) i 3) Rozdziału III SIWZ, aktualnego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń pracowników potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości: 200,00 PLN za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do wielokrotnego nałożenia kary w wypadku uchylenia się Wykonawcy od powyższego obowiązku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w zakresie CZĘŚCI NR 1 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w zakresie CZĘŚCI NR 2 - 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) w zakresie CZĘŚCI NR 3 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/70/2017 – Usługi w zakresie naprawy pojazdów – w zakresie CZĘŚCI NR ….” 4. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 21.12.2017 r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia wskazujące na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym określające: a) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą – według Wzoru Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - stanowiącego Zał. nr 6 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach