Przetargi.pl
Zabudowa poddasza oraz zmiana przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ul. Orlej 2.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Orla
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6396091 do 93, 6396977 , fax. 84 638 24 70
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Zamościu
  Orla 2
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6396091 do 93, 6396977, fax. 84 638 24 70
  REGON: 95022103300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: prokuratura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa poddasza oraz zmiana przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ul. Orlej 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zabudowa poddasza budynku biurowego polegająca między innymi na 1.położeniu posadzek i wykonaniu podłóg na powierzchni ok.470 m2, 2.wykonaniu tynków i okładzin ścian, 3.wykonaniu ścian działowych z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych, 4.wstawieniu drzwi w świetle ościeżnic 90 x205 cm, 5.wykonanie robót malarskich. 2. Przystosowanie pomieszczeń do warunków pracy kancelarii tajnej. 3.Szczegółowy opis prac i wymagań zamawiającego zawiera Specyfikacja techniczna oraz , przedmiar robót i dokumentacja projektowa –Załącznik Nr 10 do SIWZ. Kody CPV 45 00 00 00-7 roboty budowlane 45 26 25 22-6 roboty murarskie 45 40 00 00-1 roboty wykończeniowe 45 44 21 00-8 roboty malarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 7 000 zł , słownie złotych siedem tysięcy 00100 przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach 1 w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego nr 33 1010 1339 0253 4822 3100 0000 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej- poręczenie to jest poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz.U. z 2016r., poz. 359- do pokoju nr 44 w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu, przy ul. Orlej 2. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać 1.zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 6, bez potwierdzania tych okoliczności, 2.termin obowiązywania gwarancji/ubezpieczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5.Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 1. wykonawca, którego oferta została wybrana : a. odmówił podpisania umowy, b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. 8.Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po podpisaniu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Na wniosek wykonawcy, który wniósł wadium w pieniądzu, wadium może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy- Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.Zobowiazanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów-Załącznik Nr 9 do SIWZ. Ww oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 3.Pełnomocnictwa w sytuacji gdy uprawnienia do udziału w postępowaniu i/lub do podpisania umowy nie wynikają z innych dokumentów oraz w sytuacji gdy wykonawcy występują wspólnie 4.Oświadczenie, wskazujące jaką część zamówienia wykonawca powierzy podwykonawcom i firmy podwykonawców. Przy składaniu oferty wspólnej wystarczy jedno wspólne oświadczenie- w oryginale. KRK

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach